Čítačka 1.1.2


Free
1.89 MB
  Download  
Publisher DescriptionČ tačka je určen pre klientov Tatra banky, ktor maj aktivovan službu Internet banking a využ vaj iPhone 3GS, 4, 4S a 5 s verziou iOS 4.0 a vy ou. Sl ži na generovanie k dov pre vstup do Internet bankingu (desktop verzia) ako aj na potvrdzovanie platieb. Z roveň podporuje funkcionalitu QR k du generovanom pri platbe v beta verzii nov ho Internet bankingu, ktor umožňuje potvrdiť platby bez nutnosti prepisovania čtov a sumy do aplik cie je potrebn iba odfotiť QR k d z obrazovky a skontrolovať d ta platby v tejto aplik cii.

**************************
Inicializ cia aplik cie je možn pomocou QR k du vygenerovanom priamo v beta verzii nov ho Internet bankingu v časti Nastavenia . Pri inicializ cii t mto sp sobom je vyžadovan k d z Karty a č tačky. Viac inform ci o inicializ ci n jdete na www.kartaacitacka.sk, alebo aj na www.youtube.com.
Po inicializ cii je na ďal ie použ vanie potrebn už len zvolen heslo do aplik cie.
**************************

T to aplik cia je rovnocenn m autorizačn m a autentifikačn m n strojom ako Karta a č tačka a poskytuje plne rovnak funkcie (bez potreby zad vať PIN pri každej oper cii). Jej použ vanie je pritom rovnako jednoduch ako použ vanie SMS k du. Pri prihlasovan do Internet bankingu už nebudete potrebovať žiadne in zariadenie, len svoj mobiln telef n s touto aplik ciou.
Č tačka je z roveň rovnako bezpečn ako tandardn n stroj Karta a č tačka, ktor je v s časnosti najbezpečnej m poskytovan m n strojom pre pr cu v Internet bankingu.

Aplik cia pre svoje fungovanie nevyžaduje akt vne d tov služby, hlasov služby, ani nezasiela SMS spr vy.

Kompletn inform cie ako aj podmienky použ vania Č tačky s na www.kartaacitacka.sk.

English summary:
The reader is dedicated to Tatra banka clients with activated Internet banking service who are using iPhone 3GS, 4, 4S and 5 with iOS 4.0 and higher version. It serves to generate codes for logging in Internet banking (desktop version) and confirmation of payments. It also supports the functionality of QR code generated with the payment in beta version of new Internet banking, which enables confirmation of payments without the necessity of copying the account and sum to the application it is only necessary to take a picture of QR code from screen and check payment data in this application.

**************************
Application initiation is possible by means of the QR code generated in beta version of new Internet banking in section Settings . This method of initiation requires a code from the Card & Reader. More information about the initiation is available on www.kartaacitacka.sk or on www.youtube.com.
Further use after initiation requires only the selected password for the application.
**************************

The application is the authorisation and authentication tool that is equal to the Card & Reader and provides the same functions (without necessity of entering PIN code for every transaction). Using the application is as simple as using SMS code. After logging in Internet banking you will no longer need further tool except for your mobile telephone with this application.
The reader is also as secure as the standard tool Card & Reader which is currently the most secure provided tool for working with Internet banking.

The application does not require for its functioning active data services, voice services and sends no SMS messages.

Comprehensive information and conditions for Reader usage can be found on www.kartaacitacka.sk.

Requires iOS 6.1 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Čítačka is a free software application from the Accounting & Finance subcategory, part of the Business category. The app is currently available in English and it was last updated on 2012-05-21. The program can be installed on iOS.

Čítačka (version 1.1.2) has a file size of 1.89 MB and is available for download from our website. Just click the green Download button above to start. Until now the program was downloaded 0 times. We already checked that the download link to be safe, however for your own protection we recommend that you scan the downloaded software with your antivirus.

Program DetailsGeneral

 
Publisher Tatra banka, a.s.
Released Date 2012-05-21
Languages English

Category

 
Category Business
Subcategory Accounting & Finance

System requirements

 
Operating systems ios

Download information

 
File size 1.89 MB
Total downloads 0

Pricing

 
License model Free
Price N/A

Version HistoryHere you can find the changelog of Čítačka since it was posted on our website on 2016-09-27. The latest version is 1.1.2 and it was updated on soft112.com on 2017-06-30. See below the changes in each version:

version 1.1.2

posted on 2012-05-21


Add a review


Tell us your experience with Čítačka 1.1.2RELATED PROGRAMS
Our Recommendations


BarCode2D-PNG
Click stars to rate this APP!

Users Rating:  
  0.0/5     0
Editor Rating:  
  0/5
Downloads last week: 0
Release Date: 2012-05-21
Publisher: Tatra banka, a.s.
Operating System: ios
Type: Free